Všeobecné obchodní podmínky, doprava a platba

1) Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.zevar.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2) Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel. Za podnikatele se považuje mimo jiné každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají. Fakturace probíhá na konkrétní IČ.

3) Objednávka zboží

Zboží je objednáváno prostřednictvím formuláře. Pouze řádně vyplněná objednávka, která obsahuje veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávka kupujícího podaná prostřednictvím internetového obchodu je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Prodávající neručí za omyly a chyby v objednávce ze strany kupujícího. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující odesláním objednávky bere na vědomí výši kupní ceny, způsob dopravy a platební podmínky.

4) Zrušení objednávky

Zrušení objednávky ze strany kupujícího:

Objednávku lze zrušit telefonicky nebo e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu na bankovní účet kupujícího.

5) Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů a již odeslané či jím přijaté zboží vrátit nejlépe v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit (písemně) od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí objednávky, a to v případě, že byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku a zboží bylo doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 • odeslat dopis (v písemné formě na adresu prodávajícího nebo v elektronické formě na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript s informací o úmyslu odstoupit od kupní smlouvy s uvedením čísla kupní smlouvy (čísla faktury), čísla svého bankovního účtu, data a svého podpisu,
 • zboží je nutné doručit na adresu prodávajícího spolu s kopií uvedeného dopisu; zboží odesílané zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené a kompletní spolu s kopií dokladu o zaplacení; zboží se nesmí posílat na dobírku (v takovém případě nebude vyzvednuto); doporučujeme zboží pojistit
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašleme peníze za zboží převodem na kupujícím uvedený bankovní účet, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží
 • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude kupující moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět; prodávající je v takovém případě oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady

6) Cena

Cena prodávaného zboží je stanovena v ceníku, který je průběžně aktualizován. Ceníky v internetovém obchodě obsahují aktuální ceny s výjimkou případů, kdy výrobce neinformoval prodávajícího o změně ceny. Dojde-li v průběhu vyřizování objednávky ke změně ceny, bude o tom zákazník informován před vyřízením jeho objednávky.

7) Doprava

Doprava objednaného zboží nad 3000,-Kč bez DPH je ZDARMA.

Osobní odběr

Zboží je možné si vyzvednout v naší provozovně na adrese: ZEVAR, s. r. o., Větrný Jeníkov 147, 588 42 Větrný Jeníkov. V pracovní dny vždy od: 6:00 do: 15:00 hod. Popřípadě dle domluvy.

Přepravní společnosti: INTIME SPEDICE spol. s. r. o., TOPTRANS EU, a.s., PPL CZ s.r.o., LogEx logistics s.r.o.

 • Balík do 1kg - 70,-Kč bez DPH (SOCONHEAT - 1 litrové balení)
  SOCONHEAT 1100, 1200, 1300,1400, 1800, 1800+, 1100 Tester, Tekuté těsnění
 • Balík od 1kg - 120,-Kč bez DPH

Doběrečné

 • do 10 000,-Kč 30,-Kč bez DPH
 • do 20 000,-Kč 40,-Kč bez DPH
 • do 30 000,-Kč 45,-Kč bez DPH
 • do 50 000,-Kč 50,-Kč bez DPH
 • od 50 001,-Kč 70,-Kč bez DPH

Nevyzvednuté zásilky

Při nevyzvednutí odeslané zásilky vzniká prodávajícímu nárok na úhradu dopravného (poštovného) ve skutečně uhrazené výši (dopravci, poště). Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma. Opakované odeslání zásilky je po dohodě možné. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat náhradu s tím spojených nákladů.

8) Dodací podmínky

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Pro řádné a včasné doručení je třeba, aby adresa v objednávce byla uvedena přesně a spolu s telefonním číslem. Zboží lze doručit i do zaměstnání; i pro tento případ je třeba uvést přesnou adresu a telefonní číslo – zboží bude doručeno do vlastních rukou po předchozí telefonické domluvě. Přepravu a doručení veškerého zboží zajišťují společnosti INTIME, spol. s. r. o., TOPTRANS EU, a.s., PPL CZ s.r.o., LogEx logistics s.r.o.

1. Dodací lhůta pro objednané zboží činí 5 dnů od úhrady kupní ceny za zboží na účet prodávajícího.

2. Prodávající má právo změnit lhůtu pro dodání zboží v závislosti na vnějších okolnostech. O této skutečnosti prodávající neprodleně vyrozumí kupujícího e-mailem popř. telefonicky a dohodne s ním náhradní termín pro dodání zboží. Nezastihne-li dopravce kupujícího v místě doručení, provede následující pracovní den druhý pokus o doručení.

3. V případě doručení otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a reklamovat ji u prodávajícího či přímo u kurýra společnosti INTIME, s. r. o., TOPTRANS EU, a.s., PPL CZ s.r.o., LogEx logistics s.r.o., se kterým sepíše reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že byl poškozen i obsah zásilky, je povinen na tuto skutečnost upozornit prodávajícího, a to nejlépe e-mailem na adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo telefonicky na čísle: +420 739 670 302.

9) Platební podmínky

Úhrada zboží je možná tímto způsobem:

převodem

 • při potvrzení objednávky zákazník obdrží email s údaji k provedení platebního příkazu
 • zboží je expedováno/předáno až po připsání částky na účet prodávajícího

Prodávající vystaví zákazníkovi daňový doklad, který splňuje všechny náležitosti, stanovené zákonem.

10) Reklamace a záruka zboží

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád.

11) Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje neposkytovat osobní data zákazníka třetím osobám s výjimkou externích organizací zajišťujících přepravu zboží a platební styk. Prodávající usiluje o snížení rozsahu dat požadovaných od zákazníků na nejnižší možnou míru. Prodávající zachází s daty v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem o ochraně osobních dat (GDPR), a chrání je před zneužitím.

12) Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky souhlasíte s těmito obchodními a dodacími podmínkami, souhlasíte i s reklamačním řádem. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodejcem a zákazníkem. Prodejce si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyvěsí na internetových stránkách eshop.zevar.cz nejméně 1 den před účinností nových obchodních podmínek.

Nahoru