Pravidla pro zapůjčení IBC kontejnerů

Vážení obchodní partneři,

pro rok 2018 jsou stanovena pravidla pro zapůjčování IBC kontejnerů následovně:

 • Zapůjčení bude probíhat bez zálohy.
 • Obal bude zapůjčen na dobu 1 měsíce zcela zdarma.
 • Druhý až čtvrtý měsíc bude účtován pronájem IBC kontejneru v částce 100,-Kč + 21% DPH/měsíc.
 • Pro vrácení IBC kontejneru zašlete na e-mail obchod@zevar.cz, že Vámi zapůjčený obal je připraven k vyzvednutí. Tímto dnem Vám bude ukončen pronájem IBC kontejneru. Dle našich možností autodopravy si nahlášené obaly vyzvedneme v co nejkratším možném termínu.
 • Jakmile nebude obal nahlášen k vyzvednutí (nebo vrácen) do 4 měsíců od zapůjčení bude Vám IBC kontejner přefakturován, a to částkou 3000,-Kč + 21% DPH a přechází tak do Vašeho vlastnictví.
 • Stejné podmínky platí i u 200L sudů a kanystrů 60L. Pronájem za sudy a kanystry bude účtován částkou 50,-Kč + 21% DPH/měsíc.
 • Sud 200L bude přefakturován částkou 700,-Kč + 21% DPH
 • Kanystr 60L bude přefakturován částkou 300,-Kč + 21% DPH
 • Kanystr 25L bude přefakturován částkou 70,-Kč + 21% DPH
 • Počet zapůjčených kontejnerů a jejich identifikační čísla budou uváděna v dodacích listech.
 • V případě, že bude zákazník vracet poškozený kontejner nebo kontejner s poškozenou vypouštěcí armaturou, bude o tom proveden záznam na dodacím listu a zákazník bude povinen zaplatit společnosti ZEVAR, s.r.o. náklady nutné na opravu poškozeného kontejneru.
 • Zákazník není oprávněn strhávat nebo přelepovat etikety nebo označení uvedené společností ZEVAR, s.r.o. na zapůjčených kontejnerech. V případě, že tyto etikety nebo označení budou poškozena (stržena) je společnost ZEVAR, s.r.o. oprávněna požadovat po zákazníkovi 100,-Kč za každé takovéto poškození.
 • Poškozené, nekompletní, silně znečištěné a cizí obaly není společnost ZEVAR, s.r.o. od zákazníka povinna převzít ani v případě, že vrací obal ve lhůtě kratší než je stanovena.

Obal bude považován za nepoškozený, pokud bude splňovat níže uvedená kritéria:


IBC kontejnery 1 000 litrů

kontejner musí být prokazatelně majetkem firmy ZEVAR, s.r.o., tedy označen registračním číslem a etiketou dodaného produktu a musí být kompletní (horní uzávěr + vizuálně nepoškozen vypouštěcí kohout + víčko vypouštěcího ventilu). IBC musí být vizuálně povrchově čistý a neznečištěn od jiné látky, než pro kterou byl obal určen.


Sudy 200l, kanystry 60l, kanystry 25l

obal musí obsahovat polepový štítek s logem společnosti ZEVAR, s.r.o. a být kompletní (2 ks uzávěru na hrdlech; 2 ks držadel (madel), pokud byly přítomny).

Sud nebo kanystr nesmí být porušen a nesmí být viditelně znečištěn jinou látkou, než pro kterou byl určen.

200 l plastové sudy s velkým nápouštěcím otvorem musí obsahovat uzávěr(-y) a zajišťovací obruč, pokud je přítomna.


V případě, že zákazník použil obal pro tekutou chemii na jinou látku, než která byla společností ZEVAR, s.r.o. dodána, považuje se obal za znehodnocený. Zákazníkovi bude vyfakturována plná hodnota obalu a obal se tímto stává jeho majetkem.


Příklad pronájmu: 

 • Zapůjčení IBC kontejneru dne 07. 01. 2018 
 • Zapůjčení na 1 měsíc zdarma do 07. 02. 2018 P
 • ronájem 2 – 4 měsíc v částce 100,-- Kč + 21% DPH/měsíc: od 07. 02. 2018 do 07. 05. 2018. 
 • Přefakturace IBC kontejneru dne 07. 05. 2018

Za obchodní oddělení společnosti ZEVAR, s. r. o.

Mgr. Petr Koudela


Pravidla pro zapůjčení obalů